ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η Εταιρεία διαθέτει τις παρακάτω άδειες:

  •  ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.Ε.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών  Κατεδαφίσεων και Ανακαινίσεων Κτηρίων)
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ( έπιπλα , στρώματα κλπ)
  • ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (κλαδέματα δένδρων κλπ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Επίσης αναλαμβάνει

  • Κατασκευες Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων
  • Κατεδαφίσεις

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

  • Πώλιση προιόντων ανακύκλωσης για τις ανάγκες της δομικής βιομηχανίας (αδρανή υλικά , υλικά οδοστρωσίας Ε1-Ε4)
  • Ανακυκλώσιμα υλικά προς πώληση μετά το διαχωρισμό τους δηλαδή συμπαγή τούβλα , ξύλεία , πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο κτλ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • Μίσθωση μηχανημάτων έργων

 Η Εταιρεία είναι συμβεβλημένη με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων «Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΕΚΚΑ (ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.)